در کشور عزیز و خادم پرور ما 
✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ،

شهامت تزریق یک آمپول ساده را به بیماری ندارد چون میداند در صورت خطا باید “پاسخگو” باشد.
✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ،

 حاضر نیست چند آجر را روی هم بچیند ، چون میداند علاوه بر دانش و تجربه باید آجرها درست چیده شوند  چون اگر دیوار کج باشد باید “پاسخگو” باشد.
✔️ هر کسی با هر مدرک تحصیلی ،

 حتی مرتبط حاضر نیست ، نسبت به تنظیم موتور یک اتومبیل اقدام کند ، چون میداند در صورت عدم توانایی و اشتباه کردن باید “پاسخگو” باشد.
✔️  هرکسی با هر مدرک تحصیلی  ،

  حتی مرتبط حاضر نیست ،  نسبت به بستن یک کلید معمولی برق اقدام کند ، چون میداند در صورت اتصال و خرابی باید “پاسخگو” باشد .
✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ،

 حاضر نیست دو قطعه فلز را به هم جوش دهد چون میداند در صورت عدم توانایی علاوه بر آسیب زدن به چشم خود باید “پاسخگو” باشد .
✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ، 

حاضر نیست پشت توپ پنالتی بایستد چون میداند در صورت گل نزدن باید “پاسخگو” باشد. 
 و هرکسی با هر مدرک تحصیلی و….
💡 و اما در کشور عزیز ما هرکسی با هر مدرک تحصیلی و با هر میزان تجربه و دانش

 ” حاضر است ”

  ☜☜☜  مسئول ، رییس ، مدیر ، عضو شورا ،  نماینده مجلس و بالاتر شود و خدمت کند . چون میدانند قرار نیست ” پاسخگو ”  باشد و در بد ترین شرایط از “خدمت کردن” محروم میشود.

در کشور عزیز و خادم پرور ما . . ✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ، شهامت تزریق یک آمپول ساده را به بیماری ندارد چون میداند در صورت خطا باید "پاسخگو" باشد. . . ✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ، حاضر نیست چند آجر را روی هم بچیند ، چون میداند علاوه بر دانش و تجربه باید آجرها درست چیده شوند  چون اگر دیوار کج باشد باید "پاسخگو" باشد. . . ✔️ هر کسی با هر مدرک تحصیلی ، حتی مرتبط حاضر نیست ، نسبت به تنظیم موتور یک اتومبیل اقدام کند ، چون میداند در صورت عدم توانایی و اشتباه کردن باید "پاسخگو" باشد. . . ✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ، حتی مرتبط حاضر نیست ،  نسبت به بستن یک کلید معمولی برق اقدام کند ، چون میداند در صورت اتصال و خرابی باید "پاسخگو" باشد . . . ✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ، حاضر نیست دو قطعه فلز را به هم جوش دهد چون میداند در صورت عدم توانایی علاوه بر آسیب زدن به چشم خود باید "پاسخگو" باشد . . . ✔️ هرکسی با هر مدرک تحصیلی ،  حاضر نیست پشت توپ پنالتی بایستد چون میداند در صورت گل نزدن باید "پاسخگو" باشد. . . و هرکسی با هر مدرک تحصیلی و…. . . 💡 و اما در کشور عزیز ما هرکسی با هر مدرک تحصیلی و با هر میزان تجربه و دانش " حاضر است " ☜☜☜ مسئول ، رییس ، مدیر ، عضو شورا ،  نماینده مجلس و بالاتر شود و خدمت کند . چون میدانند قرار نیست " پاسخگو "  باشد و در بد ترین شرایط از "خدمت کردن" محروم میشود. . . 📚 با ما در کانال مدیریت و رسانه همراه باشید: https://telegram.me/joinchat/B6XebjuvkHt83k_LodmsXQ

A post shared by MH Bayat محمد هادی بیات (@mohammad.hadi.bayat) on